PRIVĀTUMA POLITIKA


Viss turpmāk rakstītais ir attiecināms uz lietotāju datu pārvaldību portālā https://latvianroutes.com (turpmāk – Portāls). Par Portāla datubāzē esošo lietotāju datu izmantošanu un uzglabāšanu ir atbildīgs SIA „Viva Solutions“ (turpmāk – Pārvaldnieks), reģistrācijas Nr. 40203187832, juridiskā adrese Pīkola iela 43, Rīga.

Reģistrējoties lietotājam ir jānorāda sekojoši dati:

Lietotājvārds – jo mēs vēlamies zināt, kā lietotāju uzrunāt
E-pasta adrese – tā tiek izmantota, lai lietotājs varētu pieslēgties Portālam un LatvianRoutes aplikācijai.
Tālruņa numurs – mūsu iespēja sazināties ar lietotāju, lai sniegtu viņam tehnisku palīdzību vai papildus informāciju
Parole – paroles ir šifrētas un mēs tās tikai glabājam, bet nezinām.
Periodiski, bet ne bieži, mēs nosūtam informatīvus e-pastu par mūsu jaunumiem un aktualitātēm uz lietotāju norādītajām e-pastu adresēm. No šiem e-pastiem Lietotājs var atteikties pēc vēstules saņemšanas.

Veicot maršrutu, tiek fiksēti lietotāja reģistrācijas dati. Šādi dati tiek izmantoti tikai un vienīgi Pārvaldnieka statistikas pētījumu vajadzībām, lai uzlabotu esošo un nākotnes pakalpojumu kvalitāti.

Lietotāju dati netiek nodoti citām juridiskām un fiziskām personām. Izņēmums – ja lietotājs piedalās Portālā izvietotā citas juridiskā personas pasākumā un pasākuma norises pārskatam ir nepieciešama lietotāja kontaktinformācija.

Ja lietotājs pats publicē savus datus, par to ne Pārvaldnieks atbildību neuzņemas.

Visubeidzot, ja lietotājs vēlas mūs pamest pa visam, viņš var savus datus neatgriezeniski dzēst dodoties uz sadaļu Profils un izmantot funkciju Dzēst manu profilu.

 

Privacy Policy

All of the following applies to user data management on the portal https://latvianroutes.com (hereinafter – the Portal). SIA Viva Solutions (hereinafter – the Manager) is responsible for the use use and the storage of user data in the Portal database, registration no. 40203187832, legal address Pīkola Street 43, Riga

When registering, the user must provide the following data:

Username – because we want to know how to reach the user
Email address – This is used to allow the user to connect to Portals and the LatvianRoutes application
Phone number – our ability to contact the user for technical assistance or additional information
Password – Passwords are encrypted and we only store them but do not know them.
From time to time, but not often, we send you informative emails about our news and updates to the email addresses you provide. The User can opt out of these emails after receiving the first email.

During the route, the user’s registration data is recorded. Such data is used solely for the purposes of the Manager’s statistical research to improve the quality of existing and future services.

User data is not transferred to other legal and natural persons. Exception – if the user participates in an event of another legal entity located on the Portal and the contact information of the user is required for the event progress report.

If the user publishes his data, neither the Manager nor the Holder is responsible for it.

Finally, if the user wants to leave us entirely, he can delete his data permanently using the Profile function Delete my account.