Preču un pakalpojumu iegādes noteikumi


Viss turpmāk rakstītais ir attiecināms uz pakalpojumiem un precēm, kas pieejami portālā https://latvianroutes.com (turpmāk – Portāls). Doto pakalpojumu un preču pārdevējs ir SIA “VIVA Solutions”, reģistrācijas Nr. 40203187832, juridiskā adrese Pīkola iela 43, Rīga.

 

Visas Preces un pakalpojumi, kas ir piedāvāti Portālā, ir pieejami atbilstoši pie tiem sniegtajiem aprakstiem un izmantošanas noteikumiem.

Protams, ir jāņem vērā, ka attēliem pie precēm ir ilustratīvs rakstus.

Gadījumā, ja Prece vai Pakalpojums, kas tikuši apmaksāti, nav pieejams, mēs noteikti par to informēsim pircēju.

Atkarībā no pircēja vēlmes, atcelta pirkuma summa tiek atgriezta maksātāja kontā vai tās vērtībā tiek piedāvāta cita prece vai pakalpojums.

Pircējam ir iespēja 14 dienu laikā atteikties no nopirktās preces vai pakalpojuma, protams, ja prece vai pakalpojums nav lietots vai izmantots.

Naudas atgriešana notiek trīs līdz piecu darba dienu laikā, maksātāja kontā, atbilstoši maksājuma servisa STRIPE drošības prasībām un noteikumiem.

Visā pārējā mēs ievērojam Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un klientus apkalpojam saskaņā ar to.

 

Terms of purchase of goods and services

All of the following applies to the services and goods available on the portal https://latvianroutes.com (hereinafter – the Portal). The seller of the given services and goods is SIA “VIVA Solutions”, registration no. 40203187832, legal address Pikola Street 43, Rīga.

All Goods and services offered on the Portal are available in accordance with the descriptions and terms of use provided with them.

Of course it should be noted that the pictures next to the goods are illustrative articles.

In case the Product or Service that has been paid for is not available, we will definitely inform the buyer.

Depending on the buyer’s wishes, the canceled purchase amount is returned to the payer’s account or another product or service is offered at its value.

The buyer has the opportunity to refuse the purchased product or service within 14 days, of course, if the product or service has not been used or used.

Refunds take place within three to five business days, to the payer’s account, in accordance with the security requirements and terms of the payment service STRIPE.

In everything else, we comply with the Consumer Protection Act and serve our customers accordingly.