Dalības noteikumi pārgājienu sērijā “Latvijas Izaicinājums”

Rīkotājs – SIA Postnos Latvija, reģistrācijas Nr.40203273566, juridiskā adrese: Rīga, Ganību dambis 18A – 1, LV-1045 (turpmāk – “rīkotājs”) no vienas puses un mobilās lietotnes “LatvianRoutes” (turpmāk – “lietotne”) un mājaslapas https://latvianroutes.com/ (turpmāk – “Mājaslapa”) lietotājiem (turpmāk – “lietotājs”) no otras puses.

Lietotājs var iepazīties ar privātuma politiku šeit: https://latvianroutes.com/privatuma-politika/.

 1. Reģistrācija
  • Lai piedalītos Latvijas Izaicinājums pārgājienu seriālā (turpmāk – “pārgājiens”) vai izmantotu lietotnes pakalpojumus, lietotājam jāizveido savs konts lietotnē, reģistrējot savu lietotāja vārdu un e-pastu.
  • Par lietotāju drīkst reģistrēties personas, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.
 1. Pārgājienu norise
  • Pārgājienu aptuvenais garums ir no 15 – 50 kilometriem, kurā lietotājam jāapmeklē rīkotāja izvietotie kontrolpunkti lietotnē pieejamajā kartē.
  • Lietotājam pirms pārgājienu sākuma jāiepazīstas ar maršrutu lietotnē vai savā lietotāja profilā https://latvianroutes.com. Pārgājiena mērķis ir attālināti pierakstīties paziņotajos kontrolpunktos.
  • Katrs pārgājiens ir apļveida. Pirms pārgājiena sākuma nav paredzami visi kontrolpunkti un apskates objekti. Pārgājiena kontrolpunkti kļūst pieejami ierodoties noteiktajā kontrolpunktā.
  • Lietotājs var brīvi izvēlēties apmeklēt jebkuru no pieejamajiem pārgājiena maršrutiem, atverot tos pa reģioniem.
  • Pārgājiena dalībniekam jāievēro rīkotāja maršruta veikšanas rekomendācijas, kas attēlotas lietotnes kartē.
  • Lietotājam maršruti ir pieejami atbilstoši seriāla aprakstā noteiktajam grafikam. Kopā seriālā būs pieejami 13 maršruti, no kuriem pēdējais posms norisināsies 05.11.2023.
  • Lietotājam ir tiesības ņemt līdzi pārgājienā personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, taču šīs personas nedrīkst reģistrēt par dalībnieku, un lietotājs uzņemas par tām pilnu atbildību.
  • Pārgājiena laikā lietotājam aizliegts lietot vai būt alkohola, narkotisko, psihotropo vai tamlīdzīgu vielu ietekmē.
  • Lietotājam ir pašam jānovērtē savas spējas veikt izvēlēto maršrutu un savas aprīkojuma piemērotību.
  • Pārgājiena laikā lietotājam jāievēro pārvietošanās noteikumi Latvijas Valsts mežos, saskaņā ar Dabas Aizsardzības pārvaldes rekomendācijām un citām normatīvo aktu prasības.
  • Lietotājam dodoties uz pierobežas maršrutiem jāņem līdzi pasi un jānokārto pierobežas uzturēšanās atļauju. Lietotājs ir informēts, ka šādas atļaujas saņemšanai nepieciešamas vismaz 3 darba dienas (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP142/Apraksts).
  • Lietotājam aizliegs bojāt, iznīcināt un mainīt pārgājienā atrodamos kontrolpunktus, kā arī citādi traucēt citiem pārgājiena dalībniekiem. Lietotājs apņemas ievērot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā̄ ar COVID-19.
 1. Viedierīces
  • Pārgājienu laikā lietotāja rīcībā jābūt viedierīcei.
  • Lai varētu piedalīties pārgājienā, katram lietotājam pirms pārgājiena jālejupielādē lietotne un jāpārliecinās par viedtālruņa pilnu uzlādi.
  • Lietotājam pārgājienā vēlams nodrošināties ar rezerves viedierīci, kurā lejupielādēta lietotne. Ierīcei jābūt līdzi papildu lādētājiem vai iespējai atjaunot baterijas darbību.
  • Pārgājienam dalībniekam pirms došanās uz konkrēto maršrutu ir tas jāatver lietotnē, tādejādi lejupielādējot pārgājiena maršrutu.
  • Rīkotājs neuzņemas atbildību par mobilā sakaru operatora zonas pārklājumu, globālā pozicionēšanas sistēmas (turpmāk – “GPS”) traucējumiem un ierīču tehnisko piemērotību pārgājiena laikā.
 1. GPS sekošana
  • Lai veiktu pārgājienu un izpildītu prasības, lietotājam visu pārgājiena maršrutu jābūt ieslēgtai GPS sekošanai.
  • GPS sekošana nepieciešama, lai lietotnē varētu iereģistrēt veikto maršrutu.
  • Ja lietotnē nav ieslēgta GPS izsekošana, maršruta kontrolpunkti netiks reģistrēti un nebūs iespēja atvērt nākamos maršrutus.
 1. Citi lietotāja pienākumi un atbildība
  • Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, mantu un dzīvību.
  • Lietotājs atsakās no jebkādām prasībām un necels ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas vai prasības pret rīkotāju un/vai citiem par pārgājiena laikā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu veselībai vai mantai un jebkādiem zaudējumiem.
  • Lietotājam ir pienākums pilnā apmērā atlīdzināt zaudējumus, kas lietotāja rīcības rezultātā radušies rīkotājam vai trešajām personām.
  • Lietotājs nav tiesīgs izmantot atteikuma tiesības, jo pārgājieni ir izklaides pakalpojums, kas tiek sniegts attālināti.
  • Lietotājam ir aizliegts nodot trešajām personām savu izveidoto kontu lietotnē https://latvianroutes.com.
 1. Strīdu izskatīšanas kārtība
  • Visi strīdi starp rīkotāju un lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Rīkotājs aicina lietotāju vispirms sazināties ar pārgājiena organizētājiem, rakstot uz info@latvianroutes.com. Sūdzība tiks izskatīta un atbilde sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
  • Ja pārrunu ceļā strīdus neizdodas atrisināt, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piekritība tiek noteikta pēc rīkotāja juridiskās adreses prasības celšanas brīdī, ja vien normatīvie akti neparedz citādi.
 1. Dalības maksa
  • Dalības maksa par pārgājieniem katram Lietotājam ir – Ģimenes aplis 50 eiro, Mazais aplis 55 eiro, Lielais aplis 60 eiro.
  • Rīkotājam ir tiesības izsludināt akcijas ar pazeminātu attiecīgo dalības maksu par pārgājieniem, kā arī tās atcelt bez iepriekšēja lietotāja brīdināšanas.
  • Dalības maksa par pārgājieniem lietotājam jāapmaksā tiešsaistes maksājuma formā, savā lietotāja profilā https://latvianroutes.com.
  • Ja lietotājs pieteicies pārgājieniem un samaksājis dalības maksu, bet nevēlas vai nevar piedalīties pārgājienos, lietotājam ir tiesības 48 stundu laikā pēc pieteikšanās atcelt savu dalību, saņemot no rīkotāja samaksātās naudas atmaksu (atskaitot komisiju). Šādā gadījumā tiks piemērota tiešsaistes maksājuma pakalpojuma sniedzēja stripe.com komisijas maksu 1,4% (no maksājuma summas) un 0,25 eiro par maksājuma apstrādi. Ja lietotājs nav izmantojis savas tiesības 48 stundu laikā pēc pieteikšanās atcelt savu dalību, dalības maksa netiek apmaksāta, neatkarīgi no tā vai lietotājs nevar vai nepiedalās pārgājienos.
 1. Nobeigums
  • Rīkotājs veic pārgājienu organizēšanu. Rīkotājs neuzņemas atbildību par lietotāja veselību, mantu un dzīvību, kā arī nesniedz jebkāda veida atbalstu pārgājienu laikā tieši uz vietas pārgājiena vietā.
  • Rīkotājs neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies lietotājam trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ.
  • Rīkotājam ir tiesības veikt izmaiņas pārgājienu norisē, laikā, kontrolpunktos un apskates objektos. Par izmaiņām rīkotājs informē pārgājienam reģistrētos lietotājus.
  • Rīkotājam ir tiesības grozīt un papildināt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publiskošanas https://latvianroutes.com. Būtisku izmaiņu gadījumā (piemēram, ja tiek ierobežotas lietotāju tiesības) rīkotājs par izmaiņām informē lietotāju iepriekš. Ja noteikumu izmaiņas attiecas uz dalības maksu par pārgājieniem, šādas izmaiņas neietekmē jau apmaksātos pārgājienus.
  • Rīkotājam ir tiesības ierobežot maksimālo pārgājienu dalībnieku skaitu.
  • Reģistrācija Lietotnē vai https://latvianroutes.com ir uzskatāma par lietotāja piekrišanu šiem noteikumiem.
  • Rīkotājam ir tiesības apturēt, bloķēt vai dzēst lietotāja Lietotnes vai https://map.latvianroutes.com kontu vai tajā iekļauto informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju lietotnei, https://latvianroutes.com vai pārgājieniem uz laiku vai neierobežoti, ja lietotājs neievēro šos noteikumus vai normatīvos aktus vai rīkotājam ir pamatotas aizdomas par šo noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumu. Ja vien to neierobežo normatīvie akti, rīkotājs informē lietotāju par šādu lēmumu un attiecīgajiem iemesliem.
  • Ja lietotājam tiek liegta iespēja piedalīties pārgājienā dēļ šo noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma, rīkotājs dalības maksu par pārgājieniem lietotājam neatmaksā.
  • Ja valstī tiek pieņemti ierobežojumi vai aizliegumi (piem., ārkārtas stāvoklis, karantīna), kas attiecas uz pārgājieniem, tad pārgājienu norise tiek pārcelta uz vēlāku laiku un dalības maksu par pārgājieniem lietotājam neatmaksā.
 2. Informācija
  • Aicinām arī iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā norādīto informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas procesu un ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājiem.
  • Informējam, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem (patērētājiem) ir tiesības arī uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē.
  • Rīkotājs Pārgājiena laikā ir tiesīgs uzņemt gan videomateriālu, gan fotografēt. Safotografēto un safilmēto materiālu rīkotājs ir tiesīgs apstrādāt, izveidot video, kolāžu, bilžu galeriju vai citu vizuālo materiālu un izvietot to savā mājaslapā, sociālo tīklu kontos, izplatīt to dalībniekiem, izmantot kā reklāmas materiālu. Gadījumā, ja Lietotājs vai ar viņu kopā esošā persona nevēlas tapt filmēts vai fotografēts, lietotājs vai ar viņu kopā esošā persona ir atbildīgs par to, ka viņi neiekļūst kadrā.