NOTEIKUMI


Noderīgi


Dāvanu karšu iegādes un lietošanas noteikumi

DĀVANU KARŠU IEGĀDES UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI


 • Dāvanu karte ir bezskaidras naudas maksājuma līdzeklis, ar kuru iespējams norēķināties SIA VIVA Solutions (turpmāk LatvianRoutes) interneta vietnē https://map.latvianroutes.com.
 • Dāvanu kartē tiek norādīts individuāls tās reģistrācijas numurs .
 • Dāvanu karti var izmantot tikai LatvianRoutes sniegto pakalpojumu apmaksai un maršrutu iegādei vietnē https://map.latvianroutes.com .

I Dāvanu kartes iegāde

 • Dāvanu karti var iegādāties vietnē https://map.latvianroutes.com reģistrēts lietotājs (turpmāk Pircējs), izmantojot tiešsaistes maksājumu formu.
 • Tiešsaistē iegādāta Dāvanu karte uzreiz pēc tās apmaksas tiek nosūtīta uz Pircēja profilā norādīto e-pasta adresi.
 • Tiešsaistē iegādāta Dāvanu karte ir izdrukājama, izmantojot jebkuru datorprogrammu, kas atbalsta .pdf (Portable Document Format) datnes atvēršanu, piemēram, bezmaksas datorprogrammu Adobe Reader, kas pieejama mājas lapā adobe.com .
 • Dāvanu kartes Pircējs var izvēlēties tās vērtību izmantojot vietnē https://map.latvianroutes.com pieejamo saskarni.
 • Minimālā Dāvanu kartes vērtība ir 10 euro. Dāvanu kartes vērtības solis ir 5 euro.
 • Dāvanu karti Pircējs ir tiesīgs nodot trešajām personām, informējot šīs personas par Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem un nodrošinot to, ka šīs personas piekrīt un ievēro visus Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumus.
 • Iegādājoties Dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar LatvianRoutes pakalpojumu aprakstu un cenām. Pircējam ir zināms, ka LatvianRoutes var atteikties sniegt atsevišķus pakalpojumus personai, kas neatbilst pakalpojuma sniegšanai izvirzītajām prasībām, un šādā gadījuma ne Pircējam, ne Dāvanu kartes lietotājam netiek atgriezta par Dāvanu karti samaksātā nauda.

II Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

Dāvanu kartes derīguma termiņš

 • Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no tās iegādes dienas. Dāvanu kartes derīguma termiņš tiek norādīts uz Dāvanu kartes. Par Dāvanu kartes derīguma termiņa pēdējo dienu uzskatāms datums pēc 24 mēnešiem, kas sakrīt ar Dāvanu kartes iegādes datumu, līdz pulksten 24.00 pēc Latvijas laika.
 • Dāvanu kartes derīguma termiņš nav pagarināms vai atjaunojams.

Dāvanu kartes izmantošanas kārtība

 • Dāvanu karti LatvianRoutes sniegto pakalpojumu apmaksai un maršrutu iegādei var izmantot vietnē https://map.latvianroutes.com reģistrēts lietotājs.
 • Dāvanu karti vari izmantot tikai tās derīguma termiņa laikā.
 • Dāvanu karte pēc tās derīguma termiņa nav izmantojama norēķiniem.
 • Dāvanu karte nav apmaināma pret naudu ne tās derīguma termiņa laikā, ne pēc derīguma termiņa beigām.
 • Dāvanu karti var izmantot neierobežotam skaitam pirkumu un pakalpojumu, kuru kopējā summa nepārsniedz Dāvanu kartes vērtību.
 • Dāvanu karti var lietot kopā ar vietnē https://map.latvianroutes.com pieejamo tiešsaistes maksājumu.
 • Minimālā pirkuma summa nav noteikta.
 • Dāvanu kartes atlikumu, kā arī citu būtisku informāciju par Dāvanu karti un tās izmantošanas iespējām iespējams uzzināt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@latvianroutes.com.

Bojāta, nozaudēta, viltota Dāvanu karte

 • Nozaudēšanas gadījumā Dāvanu karte netiek atjaunota.
 • LatvianRoutes patur sev tiesības pārbaudīt Dāvanu kartes un konfiscēt visas viltotās dāvanu kartes.
 • Dāvanu karšu kopēšana, citāda pavairošana un atkārtota pārdošana jebkādā veidā ir aizliegta.
 • Pircējs un Dāvanu kartes lietotājs ir atbildīgs par Dāvanu kartes un tās datu saglabāšanu un turēšanu slepenībā, lai novērstu iespējamo trešo personu prettiesisku rīcību.

III Atteikuma tiesības

 • Dāvanu kartes Pircējs nav tiesīgs atteikties no Dāvanu kartes un samaksātā naudas summa netiek atgriezta, izņemot šajos noteikumos īpaši norādītos gadījumus.
 • Ja Pircējs ir fiziska persona, Pircējam ir tiesības atteikties no Dāvanu kartes iegādes darījuma, paziņojot par LatvianRoutes to rakstveidā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no Dāvanu kartes iegādes brīža.
 • Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu:
 • Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nosūtīts uz elektroniskā pasta adresi elektroniskā pasta adresi , ja nosūtīšanas diena ir darba diena, vai nākamajā darba dienā, ja nosūtīšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena.
 • Pēc Paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas LatvianRoutes anulē attiecīgo Dāvanu karti un Pircēja pienākums ir nekavējoties pēc atgrieztās naudas saņemšanas iznīcināt dāvanu karti.
 • Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Dāvanu karte jau lietota norēķiniem par precēm vai pakalpojumiem.
 • Saņemot iepriekšējā punktā norādīto Pircēja paziņojumu par atteikšanos no Dāvanu kartes iegādes darījuma, LatvianRoutes 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pārskaita Pircējam par Dāvanu karti saņemto naudu.
 • Atteikuma tiesības ir tikai Pircējam, un naudas atgriešana minētajā gadījumā tiek veikta tikai Pircējam, nevis jebkuram Dāvanu kartes lietotājam.

IV Datu aizsardzība un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

 • LatvianRoutes pirms Dāvanu kartes izsniegšanas ir tiesības veikt klientu identifikācijas un izpētes procedūras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tai skaitā pieprasīt Dāvanu kartes Pircējam un lietotājam iesniegt papildus datus un informāciju, kas pēc LatvianRoutes uzskata ir nepieciešama klienta identifikācijas un izpētes procedūru veikšanai, un atteikties izsniegt Dāvanu karti vai slēgt citus darījumus ar Pircēju vai Dāvanu kartes lietotāju, ja klienta identifikācija nav iespējama vai ja LatvianRoutes ir aizdomas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
 • LatvianRoutes nav atbildīga par saistību pienācīgu izpildi, ja Pircēja iesniegtie dati ir nepatiesi, neprecīzi vai nav sniegti visi pieprasītie dati.
 • LatvianRoutes elektroniskās uzskaites sistēmā tiek fiksēti dati par izdotajām Dāvanu kartēm, atlikumiem un darījumiem, kas veikti ar Dāvanu kartēm.
 • Pircējs apliecina savu piekrišanu savu iesniegto datu apstrādei šī darījuma izpildes vajadzībām.

Tālrunis uzziņām darba dienās no 9:00 – 17:00 +371 20008768, e-pasts info@latvianroutes.com.

Veicot samaksu par LatvianRoutes Dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies, saprot un piekrīt Dāvanu karšu iegādes un lietošanas noteikumiem.